OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Tieto podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim- spoločnosťou www.keramicke-pece.sk a kupujúcim.

 

Predávajúci:

www.keramicke-pece.sk

Kupujúci:

Spotrebiteľ, firma, štátna inštitúcia

Objednávka tovaru:

Pre objednanie tovaru máte tieto možnosti:

-v internetovom obchode

-ústne (osobne, telefonicky)

-písomne (faxom, poštou, e-mailom)

 

Elektronická objednávka musí obsahovať všetky nutné údaje:

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov a predpísaných údajov.

 

Platobné podmienky:

-platba bankovým prevodom na základe vystavenia zálohovej či koncovej faktúry

Ceny sú zmluvné

Ochrana osobných údajov:

Vyplnením registračného formulára, či záväznej objednávky v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a archivovaním osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Naša firma rešpektuje zákon o ochrane osobných údajov, neposkytujeme žiadne informácie tretím osobám a na Váš e-mail nezasielame žiadne marketingové informácie, pokiaľ neaktivujete službu zasielanie noviniek e-mailom.

Prevádzkovateľ potvrdzuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe ani inak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.

Pri nakladaní s osobnými údajmi, sa prevádzkovateľ zaväzuje, riadiť sa zákonom č.101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. Pokiaľ nastane obchodný prípad, kedy je nutné predať osobné informácie zákazníka dodávateľovi (napr. pri vystavení záručného listu), prevádzkovateľ sa zaväzuje, že tieto informácie poskytne až po súhlase zákazníka. Bez súhlasu nie je možné akékoľvek informácie osobného charakteru poskytovať.

Zákazník využívaním služieb internetového obchodu dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie o zákazníkovi, ktoré sa ďalej doplňujú při objednávke. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov (zrušenie registrácie)

Záverečné ustanovenie

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad príjíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú cenu odoslaného tovaru vrátane prepravného, či balného poplatku, ak nebolo v konkrétnom prípade prekázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.

Reklamácia:

V prípade, že potrebujete odbornú pomoc pri nastavení alebo detekcii príčiny problému, kontaktujte nás na našich telefónnych číslach.
Pre reklamáciu alebo s akoukoľvek otázkou sa na nás obráťte písomne (e-mailom) alebo telefonicky. Poradíme Vám a nájdeme najrýchlejší a pre Vás najvýhodnejší spôsob reklamácie v súlade s príslušnými zákonmi, upravujúcimi internetový predaj.

 

Pokiaľ bol tovar doručený prepravnou službou alebo poštou, zašlite výrobok späť na našu adresu a zásielku označte slovom „REKLAMÁCIA“. Tovar je nutné zabaliť do pôvodného obalu a priložiť dokumentáciu, ktorá bola s tovarom dodávaná. Je potreba pridať dokument, na ktorom musia byť tieto údaje: meno a adresa zákazníka, kontakt, označenie výrobku, číslo faktúry, na ktorú bol tovar nakúpený a popis závady. Po prijatí zásielky bude tovar predaný reklamačnému oddeleniu.

Pokiaľ bol tovar odobraný osobne, je treba ho dopraviť na adresu dodávateľa.

 

 


MWY1N2FlOT